آتش رقصان

میدونید من برای همه تابلوهام اسم میذارم و توی دفتری که مربوط به کارمه اسمشون و مقدار مصرفی مواد و همچیز رو مینویسم و الان یک مدت کوتاهی هست که توی اون دفتر برای هرتابلو یک متن هم اماده میکنم و مینویسم که اینجا و توی اینستاگرام شر کنم حس میکنم اکر حتی کمکی به کیفیت پیج ام نکرده باشه تاالان برای من و اعتماد بنفسم برای کارام کمک زیادی کرده و حس میکنم تمام هدفم رو برده به سمتی که تابلو هام چیزی برای گفتن داشته باشه و صرفا بازی با رنگ ها نباشه❤


منشین خمش ای جان خوش
این ساکنی ها را بکش
گر تن به آتش میدهی
چون شعله میرقصانمت 
#هوشنگ_ابتهاج 

زهرا امیری

زهرا امیری

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on reddit
Share on facebook