تابلو رزین Untitled 3

تابلو رزین: “Untitled 3”

ابعاد: 30cm