تابلوی رزین Calm Sea

تابلوی رزین: “Calm Sea”
ابعاد: 40x60cm