سینی رزین شفاف

سینی سرو
قطر30cm
ارتفاع کمتر از یک سانت