تابلو رزین Earth

تابلو دایره رزین: “Earth”

ابعاد: 60cm