تابلو رزین Small Galaxy

تابلو دایره رزین شمارهٔ 17