تابلو رزین Untitled 1

تابلو رزین: “Untitled 1”

ابعاد: 30cm