تابلو رزین Untitled 2

تابلو رزین: “Untitled 2”

ابعاد: 30cm